Sectoraal Netwerk Horeca

   De stad richtte samen met VDAB, de horecasector en het onderwijs een sectoraal netwerk Horeca op. Het eerste initiatief van dit netwerk is de ontwikkeling van een sector- en competentiefoto horeca voor het arrondissement Antwerpen. Schepen voor middenstand, Robert Voorhamme, stelde vandaag samen met VDAB de resultaten en het gezamenlijk actieplan, dat er uit voortvloeit, voor. Voor de ontwikkeling van deze sector- en competentiefoto horeca werden begin 2011 de Antwerpse horecawerkgevers bevraagd.

Het stadsbestuur zet sinds enkele jaren sterk in op een strategisch horecabeleid. Betrokkenheid van de sector belangrijk is daarbij zeer belangrijk. Daarom werd een horecaplatform opgericht, werd een projectleider horeca aangeworven en organiseert de stad onder meer jaarlijks een horecaforum. In het najaar werd het horecaforum gewijd aan personeelsbeleid in de sector. Daarnaast werd het sectoraal netwerk Horeca opgericht. Kwalitatieve horeca is van groot belang voor de lokale economie en arbeidsmarkt. Horeca versterkt bovendien de troef van Antwerpen als dé shoppingstad van het land.

Sectoraal netwerk Horeca

Antwerpen trekt steeds meer internationale investeerders, toeristen en congresgangers aan. Hun ervaring bepaalt mee de economische levensvatbaarheid van de horecasector. Kwalitatief personeel vinden en houden is dan ook cruciaal. Om de match tussen aanbod en vraag in bepaalde sectoren beter af te stemmen richtte de stad samen met VDAB, het onderwijs en de sector een netwerk op. Dat netwerk staat in voor een structurele en efficiënte wisselwerking tussen het onderwijs, de arbeidsmarkt en de sector. Zulke sectorale netwerken werden al opgestart voor de sectoren bouw, industrie, logistiek, tertiair,onderwijs en horeca.

Het sectoraal netwerk Horeca moet de noden van de horecasector inzake competenties en opleidingen afstemmen met de betreffende opleidingen.

De partners van het sectoraal netwerk Horeca zijn: VDAB, stad Antwerpen, Horeca Vorming Vlaanderen, Federatie Ho.Re.Ca Vlaanderen, ABVV, ACV, Comeos, RTC Antwerpen, onderwijs, Vooruitzenden, Syntra AB, Antwerp Hotel Association en Werkvormm.

Sector- en competentiefoto horeca

In het najaar van 2010 werd een sectorfoto gemaakt die de Antwerpse horecasector in kaart (grootte, omzet, groei, opleidingsaanbod enzovoort) brengt. Bijkomend werd begin 2011 een grootschalige bevraging gedaan bij de Antwerpse horecawerkgevers om een beeld te krijgen van hun rekruterings- en persooneelsbeleid en van de noden inzake competenties voor de verschillende beroepen in hotel, zaal en keuken. De bevindingen van deze twee analyses dienden als input om prioritaire acties te bepalen waar de partners van het sectoraal netwerk Horeca samen mee aan de slag gaan.

Uit de sectorfoto blijkt:

dat de Antwerpse horecasector groeit:

 • In 2010 telt het arrondissement Antwerpen 5366 horecaondernemingen, 3188 van deze ondernemingen ofwel een kleine 60% is gevestigd in de stad Antwerpen.
 • 60% van de horecaondernemingen in het arrondissement Antwerpen is een restaurant.
 • Sinds 2004 groeit de horecasector in de stad Antwerpen met een 40-tal zaken per jaar.
 • In 2010 legden 233 horecaondernemingen in het arrondissement Antwerpen de boeken neer. De subsector restaurants kent het hoogste aantal faillissementen.  

dat er op de arbeidsmarkt veel knelpuntberoepen in horeca zijn:

 •  3,4% van het totaal aantal arbeidsplaatsen in het arrondissement Antwerpen situeert zich in de horeca.
 • In de horecasector werken een groot aantal jonge werknemers: in de stad Antwerpen en in het arrondissement Antwerpen is respectievelijk 73,7% en 71,9% van de werknemers jonger dan 45 jaar.
 • Ongeveer de helft van de horecaberoepen wordt in alle Vlaamse regio’s als knelpunt ervaren. Voor volgende horecaberoepen stellen we structurele knelpunten vast (dit wil zeggen dat ze sinds 2003 onafgebroken in de regionale knelpuntenlijst van VDAB voorkomen): keukenchef, keukenverantwoordelijke, sous-chef, hulpkok, kok, hotelreceptionist en kamerpersoneel. Ook zaalfuncties zoals kelner en barman zijn de laatste jaren prominent aanwezig in de regionale knelpuntenlijst.
 • In de periode september 2010 tot en met februari 2011 ontving VDAB 984 vacatures horeca in het arrondissement Antwerpen. 84,2% van alle ontvangen vacatures horeca zocht kortgeschoolde profielen of gaf geen opleidingsniveau op.

dat er een ruim aanbod aan opleidingen is:

 • In het arrondissement Antwerpen is er een ruim opleidingsaanbod horeca: naast de secundaire scholen (voltijds, deeltijds en buitengewoon), zijn er ook de centra voor volwassenenonderwijs en Syntra AB die richtingen horeca aanbieden. Verder is er ook de Bachelor in Hotelmanagement aan de Plantijn Hogeschool. Ten slotte richten ook VDAB, derden-opleiders zoals Werkvormm vzw, en de sector opleidingen in voor werkzoekenden en werknemers.  

Resultaten van de marktbevraging van horecawerkgevers

Alle horecawerkgevers van het arrondissement Antwerpen werden in januari en februari 2011 aangeschreven voor een bevraging rond drie thema’s: rekrutering & selectie, competenties, en personeelsbeleid. De vragenlijst voor deze bevraging werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de sector en met alle partners van het sectoraal netwerk Horeca.

253 vragenlijsten waren bruikbaar voor analyse (verdeling per subsector: 4% hotel, 47% restaurant/brasserie, 29% snackbar en 21% café).

Dit zijn de voornaamste bevindingen van de marktbevraging:

 • De knelpuntberoepen worden grotendeels bevestigd. Voor hotels zijn vooral receptionisten en verantwoordelijken voor de receptie moeilijk te vinden. Wat betreft zaal en keuken heeft men voor nagenoeg alle beroepen moeite om personeel te vinden.
 • Formele (en online-) kanalen zoals VDAB worden amper gebruikt voor rekrutering. Werkgevers werken eerder met mond-tot-mondreclame, aankondigingen in eigen zaak en advertenties in een (lokale) krant of tijdschrift. Opvallend: 42% van de werkgevers geeft aan dat kandidaat-werknemers zich spontaan aanbieden in de zaak.
 • Attitude en motivatie zijn doorslaggevend bij de aanwerving, opleidingsniveau niet.
 • Van de tewerkstellingsmaatregelen kent (74%) en gebruikt (54%) men voornamelijk de RSZ-verminderingen. Slechts 32% van de bevraagde werkgevers kent IBO, de individuele beroepsopleiding in de onderneming.
 • Engels is naast het Nederlands de voertaal onder personeel in alle afdelingen van de horecazaak.
 • Qua attitudes zijn de grote tekorten volgens de bevraagde werkgevers: commercieel inzicht, impact van eigen handelen en voorkomen kunnen inschatten, planmatig werken, diplomatisch zijn en zelfstandig kunnen werken.
 • Kandidaat-werknemers scoren dan weer goed op: kunnen samenwerken, dienstverlenend, contactvaardig, klantgericht en betrouwbaar zijn.
 • Volgens de bevraagde werkgevers, zitten de basiscompetenties over het algemeen goed, meer specifieke competenties schieten tekort. De meer specifieke competenties zijn dan vooral alles wat te maken heeft met klantvriendelijkheid en verkoopsvaardigheden in de brede zin (inspelen op gewoontes van klanten, toeristische info meegeven, gerechten omschrijven en aanprijzen, ...), alle taken die te maken hebben met controle (van goederen, de kassaverrichtingen, ...), budget en prijssetting, wijnkennis (en ook kunnen presenteren en aan de man brengen) en ten slotte ook talenkennis.
 • 75% van de werkgevers geeft aan dat zijn personeel minder dan vier jaar bij hem werkt. 7 op de 10 ervaart geen probleem bij het personeelsverloop.
 • Zaken als peterschap en coaching, de balans werk-privé en langetermijndenken leven (nog) niet bij horecawerkgevers.

Acties

De sector- en competentiefoto horeca vormt de basis voor een gedragen actieplan voor de Antwerpse horecasector. Zes acties worden als prioritair bestempeld.


 • Zo wil de stad haar horecabrochure verder uitbreiden met informatie over personeelsbeleid.  Het bedrijvenloket ondersteunt nu al startende horecaondernemers. Vaak zijn zij niet op de hoogte van ondersteunings- en tewerkstellingsmaatregelen, het opleidingsaanbod enzovoort.
 • Verder wil het netwerk ook alle stageplaatsen van scholen bundelen en zichtbaar maken. Nu vinden werkgevers moeilijk stagiairs en andersom is de weg naar stageplaatsen vaak een lange zoektocht.
 • Het netwerk zal in de toekomst ook uitgebreid worden met andere partners zoals de uitzendsector, sociale economie, catering, enzovoort.
 • Een andere prioritaire actie is het werkplekleren stimuleren en optimaliseren. Leerlingen en cursisten hebben te weinig praktijkervaring. Tijdens hun opleiding leren ze bijvoorbeeld niet voldoende omgaan met reële situaties en klanten.
 • Daarnaast zet het netwerk in op zowel uitgebreide basisopleidingen als korte, flexibele opleidingen om op lokale noden in te spelen. 
 • Tot slot engageert het netwerk zich om screeningsinstrumenten voor potentiële cursisten en werknemers te optimaliseren
Vanaf dinsdag 21 juni 17 uur is de sector- en competentiefoto raadpleegbaar op http://www.antwerpen.be/sectorfotohoreca .  


Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook