Definitief ontwerp Droogdokkenpark

  
Vandaag keurde het college het definitieve ontwerp voor het Droogdokkenpark goed. Het gebied van 15 hectare, gelegen op het Droogdokkeneiland in de Scheldebocht op het Eilandje, wordt een grootstedelijk park en uitwaaiplek. De aanleg verloopt in verschillende fases. De eerste realisatie omvat een gebied van 4,5 hectare en bestaat uit de Belvédère, de nieuwe Sigmadijk en de aanleg van een natuurlijke getijdenoever.

Het Droogdokkenpark wordt een nieuw park in Antwerpen op de oostelijke oever van de Schelde. Door de unieke ligging in de buitenbocht van de Schelde vormt de locatie een scharnierpunt tussen stad en haven. De sfeer van de dynamische haven is voelbaar en het (historische) stadscentrum is zichtbaar in de verte. 

Het definitieve ontwerp van het team van Van Belle & Medina Architects en Vogt Landscape Architects behoudt sterk het huidige karakter van de site. Het Droogdokkeneiland bestaat enerzijds uit een natuurlijke oever langs de Schelde en anderzijds uit het achterliggende gebied van de droogdokken zelf. 

Het ontwerp voor het Droogdokkenpark is gebaseerd op een aantal belangrijke uitgangspunten:
 • een vernieuwde en sterke relatie tussen de Schelde, het park en de havendokken; 
 • de integratie van de verhoogde waterkering als een groene dijk in het ontwerp ;
 • de Belvedère als architecturale structuur die het mooie uitzicht letterlijk onderstreept;
 • fysiek contact met het water door een grotere en kwalitatievere getijdenoever en een laaggelegen pad langs de waterrand door het meer landinwaarts plaatsen van de dijk;
 • het inheemse beplantingsplan als herkenbaar element voor het park met een natuurlijk sortiment aan bomen die te vinden zijn in de bossen rond Antwerpen zoals eiken, iepen, essen;
 • een ruim aanbod in plekken, objecten en sferen voor avontuurlijk spelen en leren;
 • ruimte voor kleinschalige evenementen dankzij het ‘amfitheater’ in de verdiepte speelzone;
 • groene verbindingen tot in de droogdokkensite met een verhoogd uitzicht over de beschermde droogdokken;
 • een nieuwe Droogdokkenweg als noord-zuidverbinding voor gemotoriseerd verkeer; 
 • een parking voor 100 wagens ten noorden van Kattendijksluis voor de bereikbaarheid van park en Droogdokkensite.

Gefaseerde heraanleg

Om de lopende havenactiviteiten niet te hypothekeren, gebeurt de transformatie van het Droogdokkeneiland tot een grootstedelijk park gefaseerd. Ook de toekomstige werken voor de verbreding en verdieping van de Royerssluis hebben een grote impact op dit gebied en maken dat de aanleg van het park gefaseerd moet verlopen: 
 • 2017-2018 (fase 1 en fase 2): Met het beschikbare budget voorzien in de meerjarenbegroting 2014-2019 is het mogelijk om al een eerste deel van het parkontwerp te realiseren. Dit wordt gekoppeld aan het verhogen van de waterkering tot op Sigmahoogte(1) door Waterwegen en Zeekanaal nv. Deze eerste fase bestaat uit de volledige aanleg en inrichting van de Belvédère, de aanleg van de nieuwe Sigmadijk en de natuurlijke getijdenoever en het realiseren van een parking op het noordelijk sluishoofd van de Kattendijksluis.
 • Na de verhuis van de havenactiviteiten op de AWN-site (Algemeen Werkhuizen Noord) kan de aanleg van de definitieve Droogdokkenweg van start gaan.
 • Daarna, in functie van het opschuiven van de werf voor de Royerssluis, volgt de aanleg van de resterende parkzone tussen dijk en Droogdokkenweg. Naast het aanleggen van de volledig nieuwe topografie van het park en het aanplanten van de verschillende groenstructuren, wordt het park ook verder ingericht en aangevuld met onder meer een fijnmazig padennetwerk, parkmeubilair en natuurlijke speelobjecten. 
De realisatie van fase 1 en fase 2 van het Droogdokkenpark is gebudgetteerd tijdens deze legislatuur. De totale kostprijs is geraamd op 8,8 miljoen euro inclusief btw. Het stedelijk aandeel voor de realisatie van eerste twee fasen van het Droogdokkenpark is geraamd op 7 miljoen euro. Het aandeel van W&Z voor de realisatie van de waterkering in fase 1 bedraagt 1,8 miljoen euro.

Dit ontwerp van het Droogdokkenpark zet in op de verdere ontwikkeling van de getijdennatuur en de vergroening van de Scheldekaaien. Het draagt hiermee de visie uit van het Groenplan dat ontwikkeld wordt voor Antwerpen, waarmee landschappen en groenzones bekender, meer toegankelijk en bestendigd worden.

(1) Het verhogen van de dijken tot op het geactualiseerd sigmapeil (9,25 meter TAW: De ‘Tweede Algemene Waterpassing’ - een waterkering van 9,25 meter TAW is 90 centimeter hoger dan de huidige waterkering op de kaaien, ofwel 2,25 meter boven de Blauwe Steen.)

Droogdokkenpark getijdenoever
Droogdokkenpark impressie
Droogdokkenpark wandelpad en Belvédère
Kaart van het Droogdokkenparkmeer over:

Geef jouw mening

 

Foto's van Definitief ontwerp Droogdokkenpark

Deals

Volg ons op Facebook