Update reglement open horecaterrassen

   Sinds 2008  heeft de stad een politiereglement voor het plaatsen van open horecaterrassen op de openbare weg. Dit reglement is nu geactualiseerd.

In het bestuursakkoord 2007-2012 is duidelijk geopteerd voor een versterking van de horecakernen. Er is gekozen voor een evenwicht tussen een gezellige stad met veel goede cafés, hotels en restaurants, een bruisende stad die leefbaar is voor de bewoners en een kwaliteitsvol openbaar domein.

Het terrassenreglement is nu drie jaar in voege. Op basis van ervaringen met het toepassen van het reglement (zowel bij het verlenen van de toelating als bij de controles er op) en in overleg met de horecasector in het horeca overlegplatform en met de leden van de beleidsadviesraad kwamen de wijzigingen tot stand.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Het toepassingsgebied van het reglement wordt uitgebreid naar alle terrassen. Het huidig reglement is van toepassing voor de privatieve ingebruikneming van de openbare weg voor open horecaterrassen kleiner of gelijk aan 100m². Voor terrassen boven de 100 m² diende een stedenbouwkundige vergunning te worden aangevraagd. Sinds een recente wijziging in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is dit niet meer het geval.
  • Op vraag van de horecasector en in het kader van de Europese dienstenrichtlijn werd de behandeltermijn en de administratieve procedure in het reglement opgenomen.  
  • In uitzonderlijke gevallen, die niet ingaan tegen de geest van het reglement, de veiligheid en de openbare orde, en waarbij kan worden aangetoond dat er zich een onmogelijkheid of kennelijke onredelijkheid voordoet voor de betrokken horecauitbater, kan de burgemeester een uitzondering geven.

Enkele inhoudelijke wijzigingen zijn:

  • Een eilandterras op de voetpadrand kan breder zijn dan de eigen gevel indien de eerste verdieping breder is dan de gelijkvloerse verdieping en indien er zich op deze verdieping geen horecazaak bevindt. Ook een eilandterras op een plein kan nu breder zijn dan de gevel.
  • De maximale diepte van het terrasscherm gaat van 2,5 naar 4 meter. 
  • Het opstellen en afbreken van een terras is niet meer aan bepaalde uren gebonden.  
  • Parasols mogen verankerd worden in de grond als de situatie ter plaatse (zoals extreem veel wind) dit vraagt, er een positief advies is van de dienst openbaar domein, de diameter van de parasol kleiner of gelijk is aan 3,5 meter en het materiaalgebruik van het openbaar domein dit toelaat.meer over:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook