Stad stuurt budget bij

  
2013 is het eerste werkjaar van de nieuwe Antwerpse bestuursploeg, en dus een echt planningsjaar. Overeenkomstig de Vlaamse regelgeving van de Beleids? en Beheercyclus (de BBC) behoort dit jaar nog tot het meerjarenplan dat tijdens de vorige legislatuur werd vastgelegd. In de loop van dit jaar maakt de stad de inhoudelijke – en dus ook financiële – meerjarenplanning op voor de periode van 2014 tot 2019. Meerjarenplanning en legislatuur overlappen elkaar dus altijd met één jaar.

Het nieuwe bestuur streeft met de budgetwijziging voor dit jaar twee grote doelstellingen na:

1) De continuïteit wordt, waar dat nodig is, verzekerd en waar mogelijk wordt de verandering ingezet. De investeringen voor Antwerpen Europese Sporthoofdstad, de werken aan het EcoHuis, het cultureel centrum in Ekeren, verschillende stadsontwikkelingsprojecten,… zijn allemaal voorbeelden van engagementen die onverminderd doorlopen. Sommige recente beleidswijzigingen hebben ook al een effect op de budgetten van dit jaar. De stad schakelt voor haar communicatie bijvoorbeeld over op een digitaal platform. Dat brengt dit jaar al een aanzienlijke besparing met zich mee ten opzichte van de bestaande ‘papieren’ communicatie. Via selectieve niet?vervanging wordt het totale personeelsbestand van de stad verminderd met 97 VTE’s (voltijds equivalenten). Dit jaar maakt de stad ook al middelen vrij om ervoor te zorgen dat alle Antwerpse kinderen in september een plaats op de schoolbanken hebben.

2)  Het stadsbestuur bespaart nu ook om te kunnen investeren in de komende zes jaar van deze legislatuur. Met andere woorden, er wordt nu zo veel mogelijk geld vrijgemaakt om het nieuwe beleid te kunnen voeren, nieuwe accenten te kunnen leggen en nieuwe projecten op te starten. Het gaat hier zowel om investeringen in de hardware van de stad (gebouwen, pleinen, straten, …) als om het opbouwen van een actieve en harmonieuze samenleving in Antwerpen (Nederlands, inburgering, activering, opvang, …). Kortom, het doel is om het bestuursakkoord dat de huidige bestuursmeerderheid heeft gesloten, te kunnen uitvoeren.

Wanneer het stadsbestuur niet financieel zou ingrijpen, zou de investeringsruimte voor de volgende jaren bijna tot nul herleid worden. Een stad die niet meer investeert, gaat achteruit. Al dit jaar wordt de eerste stap in die oefening gezet, wetende dat meer zal nodig zijn om te kunnen blijven investeren. Concreet zet het stadsbestuur de tellers weer op nul: alle nieuwe investeringen voor dit jaar worden tegen het licht gehouden, en afhankelijk van de stand van zaken on hold gezet of inhoudelijk en financieel bijgestuurd. Die financiële ruimte wordt gevrijwaard tot na de goedkeuring van het meerjarenplan 2014?2019, om de nieuwe engagementen eerst grondig te kunnen bespreken.

De tekorten van het OCMW voor 2012 en 2013 zijn mee opgenomen in deze budgetwijziging; de stad past hiervoor 26 miljoen euro bij. Op die manier wordt tegemoetgekomen aan de vraag van de Vlaamse overheid om geraamde tekorten ook daadwerkelijk te budgetteren, en niet te wachten op de resultaten in de rekening.

Voor de budgetwijziging van 2013 werkt de stad niet langer volgens de zogenaamde 94%?monitoring. In deze budgetwijziging wordt de werkwijze met de zogenaamde 94%?monitoring verlaten. In het verleden werd aan 100% begroot, met in het achterhoofd dat de budgetten nooit exact overeenstemmen met de werkelijke uitgaven. Via financiële monitoring werd dan een rekeningoverschot van 6% gerealiseerd. Voor dit jaar is die 6% al op voorhand afgetrokken van het beschikbare budget, waardoor de stad die middelen al kan inschrijven voor de uitvoering van het nieuwe bestuursakkoord.

Met deze budgetwijziging blijft het investeringsritme op een recordhoogte van 247 miljoen euro. Dit is meer dan het gemiddelde aan jaarlijkse investeringen dat vorige bestuursperiode werd gerealiseerd (170 miljoen euro gemiddeld). meer over:
Mensen die deze pagina bekeken vonden dit ook interessant:

Geef jouw mening

 

Deals

Volg ons op Facebook